Η επέκταση της δραστηριότητας της Delta Duct Dermitzakis στο εξωτερικό, πραγματοποιείται με προσεκτικό σχεδιασμό. Στη Μάλτα βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση τεσσάρων νέων έργων, στις πόλεις Saint Paul’s Bay, Birkirkar